Privacyverklaring D’URGENT

D’URGENT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit brengt in ieder geval met zich mee:

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

Als D’URGENT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

voorzitter.durgent@gmail.com


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door D’URGENT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Het versturen van nieuwsbrieven


Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Leden

E-mailadres

Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Abonnees nieuwsbrieven

E-mailadres

Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

D’URGENT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. D’URGENT bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens D’URGENT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Het secretariaat is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. D’URGENT zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor D’URGENT onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via voorzitter.durgent@gmail.com

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.


Wijziging privacystatement

D’URGENT kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina.